Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Zembrzyce


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W  związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy – zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

I. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Zembrzyce

II. Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@zembrzyce.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzielenia.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez akceptację postanowień Regulaminu „Portalu Interesanta Gminy Zembrzyce” .

Dane są zbierane w celu:

  • założenia konta,
  • komunikacji klient-urząd-klient,
  • uzyskania dostępu do informacji o zobowiązaniach,
  • dokonywania opłat za zobowiązania online,
  • uzyskania informacji o stanie spraw.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Twoje  dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą,w tym dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich:

  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze masz prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego
 wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

W celu wycofania zgody musisz wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP potwierdzonego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Gminy Zembrzyce opatrzoną własnoręcznym podpisem.

Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z dezaktywacją Twojego konta na portalu.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z portalu.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane mogą być przetwarzane automatycznie i profilowane w celu wysyłania subskrypcji powiadomień (np.: termin zbliżającej się płatności).

Logo Uni Europejskiej z opisem