Deklaracja dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce 

https://eurzad.zembrzyce.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Zembrzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: https://eurzad.zembrzyce.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zembrzyce

Adres korespondencyjny: 34-210 Zembrzyce 540

Telefon/fax:  +48 338746 002

E-mail: gmina@zembrzyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.07.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.07.2021

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia aplikacji

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

·         CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i sama klawiaturą, za pomocą klawiszy:

·         TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

·         SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

·         ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,

·         - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 26.07.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 14.03.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Danuta Smyrak – koordynator ds. Dostępności w Urzędzie Gminy Zembrzyce

e-mail: sekretarz@zembrzyce.pl
Telefon: +48 338746 002 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy Zembrzyce znajduje się w Zembrzycach pod adresem: 34-210 Zembrzyce 540.
 2. Przed budynkiem znajduje się parking dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 3. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.
 4. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy przez osobę ze szczególnymi potrzebami na piętrze, pracownik urzędu schodzi do klienta.
 5. W budynku na parterze znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Urząd zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Pracownik schodzi do klienta na parter budynku po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub sekretariat o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Urzędem za pomocą
  •        adresu mailowego: gmina@zembrzyce.pl, fax. (033) 8746 002, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zembrzyce,  Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce.

Koordynator Dostępności w Urzędzie Gminy Zembrzyce

Danuta Smyrak

adres mailowy: sekretarz@zembrzyce.pl, tel. 33 8746002

Zarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce Nr 147/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Zembrzyce, dnia 14.03.2024


Logo Uni Europejskiej z opisem